این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

بیانیه دکتر بیل اینمون (Dr. Bill Inmon) برای کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران

"We have millions to spend building data lakes wrong but not a dime to spend to build them right"


"We have millions to spend building data lakes wrong but not a dime to spend to build them right"


 بازگشت1395/06/02