اخبار

1396/04/21
سازمان های علاقمند می توانند تا تاریخ 10 مهرماه 1396 جهت شرکت در دومین رویداد تندیس بلوغ هوش تجاری ایران اقدام نمایند


احتراماً بدینوسیله به اطلاع علاقه مندان به دانش هوش تجاری می رساند، دبیرخانه دائمی کنفرانس هوش تجاری ایران در نظر دارد برای دومین سال پیاپی در بخشی کلیدی بنام "تندیس بلوغ هوش تجاری" اقدام به ارزیابی، رتبه بندی و در نهایت اهدای تندیس بلوغ هوش تجاری در سه فاز بلوغ  هوش تجاری در سازمان های کشور عزیزمان بنماید که سه فاز مذکور عبارتست از:  
 
* سازمان هایی که در فاز آمادگی هوش تجاری یا BI Readiness Phase قرار دارند.

* سازمان هایی که در فاز پیاده سازی هوش تجاری یا BI Implementation Phase قرار دارند.

* سازمان هایی که در فاز بهره برداری هوش تجاری یا BI Explotation Phase قرار دارند.


از این حیث سازمان های علاقه مند می توانند تا تاریخ 10 مهرماه 1396 جهت شرکت در دومین رویداد بلوغ هوش تجاری اقدام نمایند.لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص رویداد فوق کلیک نمایید.