این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

بیانیه دکتر حنفی زاده به اولین کنفرانس هوش تجاری ایران

We are experiencing a major growth in the use of computer-based decision support. Major companies such as IBM, Oracle, and Microsoft are creating new organizational units focused on analytics to help businesses get more effectiveness and efficiency


We are experiencing a major growth in the use of computer-based decision support. Major companies such as IBM, Oracle, and Microsoft are creating new organizational units focused on analytics to help businesses get more effectiveness and efficiency

 


بازگشت1395/06/01