این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 4: تکمیل فرایند ثبت نام

نکاتی در خصوص تکمیل فرایند ثبت نام برای شرکت کنندگان سازمانی و دانشجویان در کنفرانس هوش تجاری

احتراماً بدینوسیله دبیرخانه دائمی کنفرانس هوش تجاری ایران، به اطلاع می رساند، شرکت کنندگانی که از سوی سازمان خود در کنفرانس حضور می یابند، لازم است تا تصویر معرفی نامه شرکت در کنفرانس را از طریق فکس به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. دانشجویان نیز جهت بهره گیری از تخفیف ثبت نام لازم است تا تصویر کارت دانشجویی معتبر خود را در بخش ارسال فایل واقع در سامانه کاربران بارگذاری نمایند.


بازگشت1395/06/17