این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 5: تندیس بلوغ هوش تجاری

نکاتی در خصوص حضور نمایندگان سازمان های متقاضی شرکت در تندیس بلوغ هوش تجاری

احتراماً بدینوسیله دبیرخانه دائمی کنفرانس هوش تجاری ایران به اطلاع سازمان های متقاضی شرکت در رویداد تندیس بلوغ هوش تجاری می رساند، حضور یک نفر به عنوان نماینده سازمان متقاضی در روز کنفرانس، رایگان می باشد.

شایان ذکر است نماینده سازمان متقاضی شرکت در تندیس بلوغ هوش تجاری لازم است تا یک هفته پیش از برگزاری کنفرانس، معرفی نامه کتبی خود را به دبیرخانه کنفرانس ارسال نماید.
 


بازگشت1395/06/28