این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 6: آخرین تمدید تاریخ ارسال مقاله و شرکت در تندیس بلوغ هوش تجاری

نکاتی در خصوص تکمیل فرایند ثبت نام برای شرکت کنندگان سازمانی و دانشجویان در کنفرانس هوش تجاری

احتراماً بدینوسیله دبیرخانه دائمی کنفرانس هوش تجاری ایران، به اطلاع می رساند با توجه به درخواست های پژوهشگران جهت تمدید مهلت ارسال مقاله و نیز متقاضیان حضور در ارزشیابی تندیس بلوغ هوش تجاری ایران، تاریخ های مربوط به ثبت نام با مقاله و شرکت در ارزشیابی تندیس بلوغ هوش تجاری، به شرح ذیل تمدید شد:

🔴 ارسال مقاله:

 🔸 آخرین تاریخ ارسال مقالات کامل (چکیده و اصل) : 20 مهر 1395

 🔸 اعلام نتایج داوری مقالات: 30 مهر 1395


🔵 شرکت در ارزشیابی تندیس بلوغ هوش تجاری:

🔹 آخرین تاریخ ارسال فرم درخواست: 20 مهر 1395
 
🔹 آخرین تاریخ ارسال فرم اظهار نامه: 25 مهر 1395

🔹 بررسی و ممیزی سازمان: 5 آبان 1395

🔹 اعلام نتایج ارزیابی: 10 آبان 1395

شایان ذکر است تاریخ های فوق قابل تمدید نمی باشد


بازگشت1395/06/29