این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

خبر تکمیلی 1: برخی از سازمان های شرکت کننده در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران

سازمان های مطرح دیگری که به جمع شرکت کنندگان در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران افزوده شدند

علاوه بر سازمان های مطرحی که در خبر قبلی (مورخ 6 مهرماه 95) در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران شرکت دارند، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های ذیل نیز از آن تاریخ به جمع شرکت کنندگان در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران افزوده شدند:

🔹بانک سپه
🔸موسسه اعتباری کوثر
🔹انجمن صنعت پخش ایران
🔸کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
🔹شرکت مهندسی سیستم یاس
🔸شرکت فناوری بانی چاو
🔹شرکت صنایع غذایی تورنگ
🔸شرکت خدمات انفورماتیک
و ...بازگشت1395/07/11