این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

خبر تکمیلی 2: برخی از سازمان های شرکت کننده در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران

علاوه بر سامان های نامبرده در خبر تکمیلی 1، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های مطرح دیگری به جمع شرکت کنندگان در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران پیوستند

علاوه بر سازمان های مطرحی که در خبر قبلی (مورخ 11 مهرماه 95) در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران شرکت دارند، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های ذیل نیز از آن تاریخ به جمع شرکت کنندگان در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران افزوده شدند:

🔹بانک پارسیان
🔸بانک صادرات ایران
🔹بانک ملی ایران
🔸پست بانک ایران
🔹شرکت پردازش موازی سامان (تدبیر)
🔸الیت دارو
و ...

بازگشت1395/07/18