این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

خبر تکمیلی 4: برخی از سازمان های شرکت کننده در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران

علاوه بر سامان های نامبرده در خبر تکمیلی 3، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های ذیل نیز به جمع شرکت کنندگان در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران پیوستند

علاوه بر سازمان های مطرحی که در خبر قبلی (مورخ 22 مهرماه 95) در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران شرکت دارند، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های ذیل نیز از آن تاریخ به جمع شرکت کنندگان در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران افزوده شدند:

🔹همراه اول
🔸ایرانسل
🔹بانک کارآفرین
🔸مرکز تحقیقات مخابرات ایران
🔹شرکت بازرگانی پتروشیمی
🔸شرکت سایپا
🔹شرکت پارس کاوان نماد
🔸شرکت پارس دیتا
🔹تجارت الکترونیک پارسیان
و ...

بازگشت1395/07/27