این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 7: اتمام فرایند ارزشیابی تندیس بلوغ هوش تجاری ایران

نکاتی در خصوص اتمام فرایند ارزشیابی سازمان های شرکت کننده در تندیس بلوغ هوش تجاری ایران

🔵 احتراماً بدینوسیله دبیرخانه دائمی کنفرانس هوش تجاری ایران به اطلاع می رساند فرایند ارزشیابی تندیس بلوغ هوش تجاری مطابق با برنامه زمانی صورت پذیرفت و نتایج به سازمان های متقاضی اعلام شد.

🔵 شایان ذکر است در این فرایند پس از بررسی فرم های اولیه درخواست، برای تعدادی از سازمان ها که بلحاظ کارکردی و اجرایی از قابلیت های جامعتری برخوردار بودند، فرم اظهارنامه ارسال گردید. پس از مطالعه اظهارنامه سازمان های متقاضی، با حضور تیم ممیزی کنفرانس در محل سازمان ها و مطابقت نکات اظهار شده با وضعیت موجود، فرایند ارزشیابی تکمیل و نتایج به سازمان های برتر اعلام گردید.

🔵 لذا در روز برگزاری کنفرانس، سازمان های برتر معرفی و ضمن اعطای تندیس بلوغ هوش تجاری به  مدیران ارشد آنان، از تلاش آنان بعنوان تجارب برتر در حوزه هوش تجاری تقدیر بعمل خواهد آمد.

بازگشت1395/08/03