این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

خبر تکمیلی 6: برخی از سازمان های شرکت کننده در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران

علاوه بر سامان های نامبرده در خبر تکمیلی 5، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های ذیل نیز به جمع شرکت کنندگان در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران پیوستند

علاوه بر سازمان های مطرحی که در خبر قبلی (مورخ 3 آبان ماه) در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران شرکت دارند، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های ذیل نیز از آن تاریخ به جمع شرکت کنندگان در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران افزوده شدند:

🔹 داده کاوان هوشمند توسن
🔸 پتروشیمی خلیج فارس
🔹 داروسازی اکسیر
🔸 فراز پردازش
🔹 داروگستر باریج اسانس
🔸 عمران تراز پی ریز
🔹اطلاع رسان سپهر
🔸 تامین خدمات کاسپین
🔹 مخابرات استان اصفهان
و ...

بازگشت1395/08/08