این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 9: شنبه 15 آبان ماه آخرین فرصت ثبت نام بدون مقاله

نکاتی در خصوص آخرین فرصت ثبت نام در کنفرانس هوش تجاری ایران

احتراماً بدینوسیله دبیرخانه دائمی کنفرانس هوش تجاری ایران به اطلاع می رساند آخرین فرصت تکمیل فرایند ثبت نام برای مقالات پذیرش شده یکشنبه 9 آبان ماه می باشد.

همچنین شنبه 15 آبان ماه، آخرین فرصت ثبت نام در کنفرانس برای تمامی گروه ها (دانشجویی، شخصی و سازمانی) می باشد.

شایان ذکر است کارت ورود به سالن کنفرانس تنها برای افرادی که ثبت نام خود را تکمیل نموده اند، صادر خواهد شد.بازگشت1395/08/08