این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 16: گزارش تصویری جلسات ممیزی اولین تندیس بلوغ هوش تجاری

تصاویری از جلسات ممیزی اولین تندیس بلوغ هوش تجاری


جلسه ممیزی تندیس بلوغ هوش تجاری - شرکت بیمه ایران

جلسه ممیزی تندیس بلوغ هوش تجاری - شرکت کارت اعتباری ایران کیشجلسه ممیزی تندیس بلوغ هوش تجاری - شرکت فروشگاه های اتکا
بازگشت1395/08/28