محورهای دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

صفحه اصلی > محورهای دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

 

 محور اصلی دومین کنفرانس هوش تجاری ایران در همسویی با تجربه برگزاری موفق اولین کنفرانس هوش تجاری ایران در سال گذشته، در حقیقت "هوش تجاری از دیدگاه کاربردی" است تا مدیران و کارشناسان سازمان ها و همچنین پژوهشگران بتوانند هوش تجاری را عملا و از دیدگاه کاربردی در همسویی با دیدگاه علمی که در کنفرانس ارائه می گردد، لمس نمایند. در این راستا، محورهای ذیل در دومین کنفرانس هوش تجاری ایران مد نظر خواهند بود.   
 

 1. محورهای کلیدی و اجرایی دومین کنفرانس هوش تجاری ایران:

 

 - نگاه مدیریتی و نرم به دانش هوش تجاری 

 * جایگاه هوش تجاری در سازمان های امروز

 * آمادگی سازمان در مولفه های نرم هوش تجاری

 * چابکی و هوشمندی سازمان

 * تصمیم گیری اثربخش

 * اهداف استراتژیک سازمان

 * مدیریت عملکرد و مدیریت ریسک 
 

- نگاه فنی و سخت به دانش هوش تجاری

* آمادگی سازمان در مولفه های سخت هوش تجاری 

* کیفیت داده های سازمان 

* داده های حجیم و متن کاوی

* داده کاوی و کشف تقلب

* انبارش داده و ETL با رویکرد متدلوژیک

* مصورسازی و تحلیل داده ها

2. محورهای کارگاهی هوش تجاری مبتنی بر ابزارهای برتر:  

* اجرای پروژه تحلیل با سیستم هوش تجاری Microsoft Power BI 

* اجرای پروژه تحلیل با سیستم هوش تجاری Oracle BI

* مصورسازی تحلیل های متنی (Visualizing Textual Analytics)
 

3. محورهای کارگاهی هوش تجاری مبتنی بر صنایع: 

 * کارگاه هوش تجاری در صنایع پولی و مالی (BI in Monetary & Financial) 

 * کارگاه هوش تجاری در صنعت انرژی (BI in Energy)

 * کارگاه هوش تجاری در صنعت مخابرات (BI in Telecommunication)
 

4. محورهای کارگاهی هوش تجاری مبتنی بر تجربیات برتر تندیس بلوغ هوش تجاری: 

 * کارگاه سازمان با تجربه برتر در فاز آمادگی هوش تجاری (BI Readiness) 

 * کارگاه سازمان با تجربه برتر در فاز پیاده سازی هوش تجاری (BI Implementation) 

 * کارگاه سازمان با تجربه برتر در فاز بهره برداری هوش تجاری (BI Exploitation)

***************************************************************************