این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای کنفرانس هوش تجاری ایران
.: محورهای کنفرانس هوش تجاری ایران
محور کلیدی کنفرانس: هوش تجاری از دیدگاه کاربردی


1. مفاهیم و الزامات هوش تجاری

چیستی و چرایی هوش تجاری

اهمیت بهره گیری از هوش تجاری در سازمان های امروز در همسویی با دوران پساتحریم

مصورسازی داده ها در قالب داشبوردهای مدیریت و بررسی What

مصورسازی داده ها در قالب هوش تجاری و بررسی Why با بهره گیری از قابلیت تحلیل

داده کاوی و کاربردهای آن در هوش تجاری

ضرورت بهره گیری از هوش تجاری در تحلیل نقاط ضعف و قوت سازمان با هدف کاهش ریسک

هوشمندی مدیران و کارشناسان ارشد سازمان در شناسایی فرصت ها و تهدیدهای پیش رو با بهره گیری از هوش تجاری

تصمیم گیری مبتنی بر حقایق سازمان و محیط آن با استفاده از هوش تجاری

چابکی سازمان در اتخاذ تصمیمات اثربخش و کارآمد با بکارگیری هوش تجاری

چابکی در اقدامات عملی و پیشگیرانه در برابر آینده سازمان با بهره گیری از هوش تجاری

بهره گیری از کلان داده در همسویی با داده های درونی سازمان

تسهیم دانش در سازمان با بکارگیری هوش تجاری  
     

2. اهداف استراتژیک و مدیریت عملکرد در هوش تجاری

اهمیت تعیین اهداف استراتژیک سازمان در دستیابی اثربخش به رسالت هوش تجاری

عملیاتی کردن اهداف استراتژیک سازمان به شاخص های کلیدی عملکرد و ارتباط آن با هوش تجاری

کارت امتیاز متوازن و داشبوردهای مدیریتی در همسویی با اهداف استراتژیک سازمان

کارت امتیاز متوازن و داشبوردهای مدیریتی برای بهبود مدیریت عملکرد سازمان

 

3. انبار داده و پیاده سازی هوش تجاری

بررسی متدلوژی- محور آمادگی سازمان از دیدگاه های نرم و سخت پیش از پیاده سازی هوش تجاری

بررسی متدلوژی- محور استقرار موفق سیستم هوش تجاری در سازمان های با بستر آماده پیاده سازی

بهره گیری از انبار داده و مراکز داده بعنوان مولفه های کلیدی پیاده سازی هوش تجاری

مکعب های داده و پردازش برخط تحلیل در هوش تجاری

کیفیت و امنیت داده و نقش آنان در بهره گیری اثربخش و کارآمد از هوش تجاری

بکارگیری مناسب فرایندهای استخراج، تغییرشکل، و بارگذاری داده ها در سیستم های هوش تجاری


نکته: محورهای فوق جهت ارائه مقاله و همچنین مباحث سخنرانی اساتید برجسته ملی و بین المللی در سالن اصلی کنفرانس با رویکرد کاربردی و اجرایی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

در ادامه سخنرانی ها در سالن اصلی کنفرانس، کارگاه های آموزشی مبتنی بر برترین سیستم های هوش تجاری حال حاضر جهان براساس انجام پروژه های هوش تجاری در بستر آن سیستم ها برگزار خواهد شد.جهت آگاهی از کارگاه های آموزشی و جلسات تخصصی کنفرانس، کلیک کنید