این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > درباره تندیس بلوغ هوش تجاری در کنفرانس هوش تجاری ایران
.: درباره تندیس بلوغ هوش تجاری در کنفرانس هوش تجاری ایران


تقریبا دیر زمانی است که دانش و فناوری هوش تجاری
BI یا Business Intelligence در سطح جهانی و بخصوص در کشورهای توسعه یافته از رشد قابل توجهی از دیدگاه علمی و اجرایی در حوزه های نرم (مدیریتی) و سخت (فنی) برخوردار بوده است.


تلاش های فراوانی که در طول سال ها از دیدگاه علمی در نهادهای علمی و پژوهشی کشورهای توسعه یافته شکل گرفت توانست تا ارتباط مناسبی با بخش صنعت و اجرایی دانش هوش تجاری برقرار کند. این ارتباط توانست از یک سو به زیبایی با سازمان های عرضه کننده سیستم ها و خدمات هوش تجاری یا
BI Providers و از سوی دیگر با اثربخشی با سازمان هایی که BI Clients خوانده می شوند و از سیستم های هوش تجاری در سازمان خود استفاده می نمایند، برقرار کند. در حقیقت زنجیره تامینی اثربخش و کارآمد که در قالبی مدیریت شده و خودکار مزایای دانش هوش تجاری را به مدیران و کارشناسان ارشد سازمان ها جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و چابک، فراهم آورد، بوجود آمد.

در سال های اخیر در کشور عزیزمان ایران نیز در حوزه های علمی و اجرایی فوق قدم هایی برداشته شده است که قابل توجه بوده اما لازم است تا مسیر حرکتی که در این حوزه ها برداشته می شود، هدایت شده باشد تا دانش هوش تجاری برای سازمان های دریافت کننده سیستم ها و خدمات هوش تجاری یا
BI Clients در ایران نیز با مزایای اثربخش و کارآمد آن همراه باشد. به بیان دیگر رسالت اصلی دانش هوش تجاری که همانا اتخاذ تصمیمات چابک، اثربخش و کارآمد است به مدیران و کارشناسان سازمان های امروز کشورمان ارائه شود و نه اینکه سیستم جزیره ای دیگر همانند سایر سیستم ها به سازمان ها افزوده شود.

از این رو، کنفرانس هوش تجاری ایران در بخشی کلیدی بنام "تندیس بلوغ هوش تجاری" در نظر دارد تا بمنظور انجام این مهم و بخصوص با توجه به دیدگاه اجرایی، اقدام به ارزیابی، رتبه بندی و در نهایت اهدای تندیس بلوغ هوش تجاری به دو مولفه مهم و کلیدی ذیل در زنجیره تامین هوش تجاری در کشور بپردازد:

 اول: سازمان های "عرضه کننده" سیستم ها و خدمات هوش تجاری یا BI Providers شامل چهار دسته:

  • سازمان ها و شرکت های عرضه کننده نرم افزارهای هوش تجاری (BI Software Providers)
  • سازمان ها و شرکت های عرضه کننده خدمات فنی هوش تجاری مانند بسترسازی داده ای سازمان ها (BI Technical Solution Providers)
  • سازمان ها و شرکت های عرضه کننده خدمات مدیریتی هوش تجاری مانند بستر سازی فرایندهای سازمان ها (BI Managerial Solution Providers)
  • سازمان ها و شرکت های عرضه کننده خدمات آموزشی و مشاوره هوش تجاری (BI Training and Consulting Providers)


دوم: سازمان های "دریافت کننده" سیستم ها و خدمات هوش تجاری یا BI Clients در سه فاز بلوغ هوش تجاری:

  • سازمان هایی که در فاز آمادگی هوش تجاری یا BI Readiness Phase قرار دارند.
  • سازمان هایی که در فاز پیاده سازی هوش تجاری یا BI Implementation Phase قرار دارند.
  • سازمان هایی که در فاز پس از پیاده سازی هوش تجاری یا Post BI Phase قرار دارند.

شایان ذکر است رتبه بندی سازمان های فوق براساس معیارهای بین المللی و استاندارد سازمان های بین المللی مانند گارتنر (Gartner) که از سازمان های پیشرو در حوزه رتبه بندی هوش تجاری هستند، صورت می گیرد. معیارهای مذکور توسط دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران محلی سازی شده یا Customized شده اند تا قابلیت اجرایی خود را براساس واقعیات کشورمان بیشتر نمایان نمایند.

در نهایت افتخار خواهیم داشت تا در روز برگزاری کنفرانس هوش تجاری ایران و با حضور جمع کثیری از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های کشور، تندیس بلوغ هوش تجاری را به سازمان های برتر در حوزه های فوق، اهدا نماییم.