این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > رویه شرکت در ارزشیابی و تندیس بلوغ هوش تجاری در کنفرانس هوش تجاری ایران
.: رویه شرکت در ارزشیابی و تندیس بلوغ هوش تجاری در کنفرانس هوش تجاری ایران

* فرایند ارزشیابی جهت شرکت در رویداد بزرگ "تندیس بلوغ هوش تجاری" برای سازمان های عرضه کننده و همچنین دریافت کننده سیستم ها و خدمات هوش تجاری در برگیرنده مراحل زیر می باشد:

مرحله اول :تکمیل و ارسال فرم های ثبت نام در ارزشیابی تندیس بلوغ هوش تجاری به دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ویژه سازمان های "دریافت کننده" و "عرضه کننده" خدمات و محصولات هوش تجاری.

مرحله دوم :مطالعه و بررسی فرم های درخواست فوق در جلسه ارزشیابی و اعلام نتیجه بررسی اولیه به سازمان متقاضی

مرحله سوم :تکمیل و ارسال فرم های اظهارنامه ارزشیابی به دبیرخانه کنفرانس توسط سازمان های متقاضی

مرحله چهارم :ارزشیابی دبیرخانه مبتنی بر مفاد اظهارنامه و واقعیات موجود

مرحله پنجم :اعلام نتایج رتبه بندی به سازمان های متقاضی، پیش از برگزاری کنفرانس

مرحله ششم :اهدای تندیس و تقدیرنامه بلوغ هوش تجاری در روز برگزاری کنفرانس به سازمان های برتر 

  * 
سازمان های علاقمند به شرکت در رویداد بزرگ تندیس بلوغ هوش تجاری می توانند با تکمیل و ارسال فرم های مربوطه که در ذیل آمده است، نسبت به شرکت در این رویداد اقدام نمایند.

  * سازمان های علاقمند می توانند جهت آگاهی از هزینه شرکت در رویداد تندیس بلوغ هوش تجاری، با دبیرخانه دائمی کنفرانس هوش تجاری ایران تماس حاصل نمایند.