دبیرخانه کنفرانس برگزار میکند
مطالعه بیشتر

تاییدیه های ملی و بین المللی سامانه رتبه بندی و ارائه گزارشات تحلیلی راهکاری

افتخار داریم که سامانه هوش رقابتی بصیر با 360 داشبورد مدیریتی و 34 شاخص رسانه ای دیجیتال، بعنوان سامانه رتبه بندی ادارات و بخش های رسانه ای دیجیتال روابط عمومی نهادهای پولی کشور در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال توسط دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران مورد استفاده قرار می گیرد. جهت ملاحظه تأییدیه های ملی و بین المللی آن سامانه، به این بخش مراجعه فرمایید

بیشتر

کاتالوگ تصویری اولین تندیس رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران

رتبه بندی و اعطای تندیس به تجربیات برتر در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال ویژه ادارات روابط عمومی نهادهای پولی کشور در اولین رویداد تندیس رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران با ارائه گزارشات تحلیلی رتبه بندی و تحلیلی راهکاری هوش رقابتی بصیر بعنوان سامانه رتبه بندی

اداره روابط عمومی نهاد پولی شما و بخش های رسانه ای دیجیتال آن در کدام فاز بلوغ رسانه های دیجیتال رتبه بندی می شود؟!

رتبه فاز اول: رشد

1.6

رتبه فاز دوم: سازمان یافته

2.3

رتبه فاز سوم: تأثیرگذار

3.8

رتبه فاز چهارم: حرفه ای

4.1
درصد رتبه در فاز رشد

درصد رتبه در فاز سازمان یافته

درصد رتبه در فاز تأثیرگذار

درصد رتبه در فاز حرفه ای

برخی از نهادهای پولی کشور که از خدمات علمی و اجرایی دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران بهره مند بوده اند

آخرین اخبار تندیس رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال

مجوزها و همکاری های رویداد تندیس رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران