دبیرخانه کنفرانس برگزار میکند
مطالعه بیشتر

سامانه رتبه بندی و ارائه گزارشات راهکاری دبیرخانه کنفرانس

سامانه هوش رقابتی بصیر با 360 داشبورد مدیریتی و 34 شاخص رسانه ای دیجیتال، بعنوان سامانه رتبه بندی ادارات و بخش های رسانه ای دیجیتال روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال توسط دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران در همسویی با اظهارنامه های تکمیلی ادارات فوق، مورد استفاده قرار می گیرد.

بیشتر

تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران

رتبه بندی کارآمدی روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال

کارآمدی اداره روابط عمومی و بازاریابی شما در بخش های رسانه ای دیجیتال، در کدامیک از فازهای بلوغ زیر رتبه بندی می شود؟!

رتبه فاز اول: رشد

1.6

رتبه فاز دوم: سازمان یافته

2.3

رتبه فاز سوم: تأثیرگذار

3.8

رتبه فاز چهارم: حرفه ای

4.1
درصد رتبه در فاز رشد

درصد رتبه در فاز سازمان یافته

درصد رتبه در فاز تأثیرگذار

درصد رتبه در فاز حرفه ای

برخی از نهادهای پولی کشور که از خدمات علمی و اجرایی دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران بهره مند بوده اند

آخرین اخبار تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال

 کسب رتبه برتر اداره کل روابط عمومی بانک سینا در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه دیجیتال اخبار

خبر تکمیلی: کسب رتبه برتر اداره کل روابط عمومی بانک سینا در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه دیجیتال اخبار

تندیس، لوح، و گواهینامه جایگاه برتر در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه دیجیتال در حوزه اخبار در رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در سال 1399 (شش ماه نخست) به اداره کل روابط عمومی بانک سینا تقدیم شد.

تندیس بانک ملی

خبر تکمیلی: کسب رتبه برتر اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه های دیجیتال کشور

تندیس، لوح، و گواهینامه جایگاه برتر در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه های دیجیتال حوزه ادارات روابط عمومی صنعت بانکداری کشور در رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در سال 1399 (شش ماه نخست) به اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران تقدیم شد.

تندیس بانک ملی

کسب رتبه برتر اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه های دیجیتال کشور

اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران حائز رتبه برتر در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه های دیجیتال کشور در رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در حوزه ادارت روابط عمومی گردید.

مجوزها و همکاری های رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران